Kim Dung Truyện
Đoạt bảo Quay lại

Đoạt Bảo

1. Thông qua Đoạt Bảo, có tỷ lệ nhận mảnh còn thiếu.

2. Mỗi lần đoạt bảo đều tốn Khí Lực, mảnh đoạt được phẩm chất càng cao, tiêu Khí Lực càng lớn.

3. Khi mảnh trang bị bị cướp, có thể tự đoạt về, dùng Xu chuộc, có thể nhờ hảo hữu/bang hữu trợ giúp đoạt về.

4. Mỗi ngày tối đa bị đoạt 4 mảnh tím, 2 mảnh vàng, mảnh cuối cùng sẽ không bị đoạt.