Kim Dung Truyện
Thất võ thánh Quay lại

Thất võ thánh 

  1. Người chơi đạt cấp 50 sẽ mở Thất Võ Thánh
  2. Khiêu chiến Thất Võ Thánh tổng có 7 cửa, mỗi cửa có 3 cửa nhỏ, người chơi cần khiêu chiến theo thứ tự Tả Hộ Pháp - Hữu Hộ Pháp - Võ Thánh
  3. Mỗi cửa sau khi chiêu chiến đơn thành công mới có thể quần công chiến
  4. Khiêu chiến Võ Thánh thắng lợi có thể tham bái Võ Thánh, tham bái nhận Võ Thánh nguyên thần
  5. Người chơi hàng ngày có thể khiêu chiến môi võ thánh thắng lợi 50 lần, đồng thời có thể tham bái miễn phí 1 lần