Kim Dung Truyện
Thần binh Quay lại

Thần Binh

1. Thần Binh nhận tại rương thông quan khiêu chiến Võ Tướng mỗi chương.

2. Thần Binh có 4 cách huấn luyện thăng cấp sao, cấp sao thăng đầy có thể chuyển thành hình thái mới.

3. Tiến hành huấn luyện cao cấp  có tỷ lệ xuất hiện đại bạo, trực tiếp thăng 1 sao.

4. Sử dụng Bạc tiến hành huấn luyện phổ thông, mỗi lần tiêu 15000 Bạc nhận ít EXP.

5. Sử dụng 1 Thần Binh Huyền Thiết tương đương sử dụng huấn luyện Xu 1 lần.

6. Nhân vật cấp 30 cấp có thể xuất chiến đồng đội đeo Thần Binh, mỗi đồng đội xuất chiến chỉ có thể đeo 1 Thần Binh.

7. Thần Binh 0 chuyển có thể khảm bảo thạch, số chuyển càng cao, số bảo thạch khảm càng lớn.

 

Khảm Bảo Thạch

1. Bảo thạch chia làm 12 loại, là Ngoại Công, Nội Công, Ngoại Thủ, Nội Thủ, HP, tốc độ, bạo, kháng bạo, trúng, né, phá, đỡ.

2. Đồng đội sau khi trang bị Thần Binh, chỉ cần Thần Binh khảm bảo thạch, thuộc tính bảo thạch trực tiếp ảnh hưởng lên đồng đội.

3. Mỗi Thần Binh mỗi tầng có thể khảm 6 loại bảo thạch khác nhau.

4. Hợp thành bảo thạch cần 2 bảo thạch cùng loại cấp thấp, sau hợp thành sẽ thăng 1 cấp.

5. Bảo thạch nhận qua đoạt bảo, mở rương, phụ bản, tiệm võ đài.

6.VIP5 có thể dùng hợp thành hàng loạt, hợp tất cả bảo thạch lên cấp mình muốn.

7. Chủng loại bảo thạch mỗi tầng khảm không ảnh hưởng nhau, tức 2 tầng khác nhau có thể khảm bảo thạch giống nhau.

8. Tiền quân tiến cử khảm bảo thạch Ngoại Thủ, Nội Thủ, HP, trung quân tiến cử khảm bảo thạch Ngoại Công(Nội Công), trúng, Bạo, hậu quân tiến cử khảm bảo thạch Nội Công, tốc độ, trúng.

 

Tẩy Luyện Thần Binh

1. Thần Binh ban đầu có kỹ năng trảm sát, dùng 100 Xu tẩy luyện tiến hành tẩy kỹ năng, có tỷ lệ nhận kỹ năng khác.

2. Tiền quân tiến cử tẩy luyện giữ vững, phục hồi, hấp huyết, trung quân tiến cử trảm sát, phản hồi, hậu quân tiến cử phản hồi, áp chế.