Kim Dung Truyện
Hoa viên Quay lại

Hoa Viên

1.Hoa viên có thể sinh ra Bạc, Uy Danh, Tướng Hồn, Xu, EXP, Hảo Cảm.

2.Quả chia thành trắng, lục, lam, tím, vàng, phẩm chất càng cao nhận thưởng càng cao.

3.Quả có 5 mùa trưởng thành, số mùa càng cao, thưởng càng cao.

4.Lượt tham bái tích lũy càng lớn, tiêu Xu càng nhiều.

5.Mỗi ngày có thể hái quả 10 lần, VIP càng cao, số quả hái hàng ngày càng nhiều.

6.Thăng cấp VIP có thể tăng số quả trưởng thành, tham bái nhận Bạc.

 

Tham bái Thần Thụ

1.Nhân vật cấp càng cao, mỗi lần tham bái sẽ nhận lượng Bạc càng lớn.

2.Cứ 5 lần tham bái tiêu hao Xu tăng một mốc.

3.Tham bái có tỷ lệ xuất hiện bạo kích, bạo kích nhận bạc nhiều hơn.