Kim Dung Truyện
Nhiệm vụ hàng ngày Quay lại

Nhiệm Vụ Hàng Ngày

1.Hàng ngày có thể làm tối đa 20 nhiệm vụ.

2.Phẩm chất nhiệm vụ càng cao, thưởng EXP và Bạc càng lớn.

3.Có thể làm mới bảng nhiệm vụ miễn phí hoặc dung Xu để làm mới bảng nhiệm vụ.