Kim Dung Truyện
Tướng tinh Quay lại

Tướng Tinh

1. Tướng Hồn kích hoạt Tướng Tinh, tăng mạnh tỷ lệ trưởng thành thăng cấp và chiến lực nhân vật, kích hoạt thăng cấp sao nhân vật, nhận kỹ năng mới.

2. Mở rương có tỷ lệ nhận Tướng Hồn Đơn. Hái quả Hoa Viên có tỷ lệ nhận Tướng Hồn.

3. Lần đầu thông quan phụ bản cốt truyện và phụ bản tinh anh nhận ngay Tướng Hồn.

4. Tướng Tinh đạt Thiên Lang, phẩm chất nhân vật biến thành tím 5 sao.

5. Tướng Tinh đạt Anh Chiêu, phẩm chất nhân vật biến thành vàng 6 sao.

6. Tướng Tinh đạt Thí Đức, phẩm chất nhân vật biến thành cam 8 sao.

7. Tướng Tinh đạt Bạch Trạch, phẩm chất nhân vật biến thành cam 9 sao.

8. Tướng Tinh đạt Tịch Tà, phẩm chất nhân vật biến thành đỏ 10 sao.

 

Kỹ Năng Nhân Vật

1. Kích hoạt Tướng Tinh tương ứng, nhân vật nhận ngay kỹ năng mới.

2. Nhận Tướng Hồn qua sử dụng Tướng Hồn Đơn hoặc lần đầu thông quan phụ bản chính, phụ bản tinh anh.

3. Thời kỳ đầu tiến cử sử dụng  Cường Hóa Huyền Nhận (Công cao và giảm thủ của địch), Bình Lương Thốn Đoạn (Công cao và giảm trị liệu), Như Hổ Thiêm Dực (Công kích trung quân).

4. Hậu kì căn cứ tình hình địch, phối hợp đổi kỹ năng cùng trận hình đồng đội hợp lý.