Kim Dung Truyện
Trang bị Quay lại

Trang bị

1. Trang bị chủ yếu nhận qua hợp thành mảnh, qua mở rương có thể nhận các mảnh trang bị.

2. Có thể nhận mảnh thiếu tại Đoạt Bảo, chiến thắng có tỷ lệ nhận.

3. Mảnh cuối cùng trang bị sẽ không bị cướp.

4. Khi thiếu mảnh, có thể nhận qua thông quan phụ bản tinh anh, khiêu chiến Võ Tướng.

 

Thăng Cấp Trang Bị

1. Thăng cấp trang bị tăng mạnh thuộc tính, phẩm chất càng cao tăng càng lớn.

2. Thăng cấp trang bị cần tiêu hao trang bị khác, Thẻ EXP hoặc Bạc.

3. Bộ đồ trang bị, phẩm chất tím trở lên khi thăng đủ 10 cấp, có thể nhận tăng thêm lợi ích.

4. Đồng đội sau khi đeo trang bị kết hợp có thể kích hoạt ràng buộc trang bị, tăng công, HP, máu...

5. Chỉ cần đeo 4 trang bị tím trở lên là có thể kích hoạt hiệu quả bộ đồ.