Kim Dung Truyện
Đồng đội Quay lại

 

Đồng Đội

1. đồng đội có 6 thuộc tính cơ bản Ngoại Công, Nội Công, Ngoại Thủ, Nội Thủ, tốc độ, HP.

2. Sau thăng cấp, thuộc tính tăng liên quan đến tỷ lệ trưởng thành.

3. Đồng đội cấp sao  và phẩm chất càng cao, tỷ lệ trưởng thành càng cao.

4. Trong đội ngũ nhân vật ở vị trí trung quân, không thể đổi, xuống trận.

5. Đồng đội theo vị trí có ba loại tiền, trung, hậu quân, chỉ có thể xếp tại vị trí tương ứng.

6. Tiền quân đồng đội HP, thủ cao, công yếu, là hộ thuẫn của đội ngũ.

7. Trung quân đồng đội công cao, tạo sát thương chính của đội ngũ.

8. Hậu quân đồng đội tốc độ nhanh, chủ yếu làm khống chế, phụ trợ nhân vật chính.

 

Truyền Thụ

1. EXP đồng đội truyền thụ chuyển toàn bộ cho đồng đội kế thừa.

2. Truyền thụ đồng đội không cần tốn Xu.

3. Sau truyền, đồng đội truyền về cấp 1, đồng đội kế thừa nhận toàn bộ EXP.

4. Truyền Thụ Thạch nhận qua Hoa Sơn, Tiệm thi đấu, Luyện hóa đồng đội

5. Đồng đội truyền cấp cao hơn đồng đội bị truyền càng nhiều, Truyền Thụ Thạch cần càng lớn.

 

Hồn Phách

1. Đồng đội Hồn Phách đạt 30, có thể đổi đồng đội tương ứng.

2. Có thể dùng Hảo Hán Lệnh đổi Hồn Phách tại Tiệm Hồn Phách, đồng đội phẩm chất càng cao, Hảo Hán Lệnh cần càng lớn.

3. Rương thông quan phụ bản cốt truyện nhận nhiều Hồn Phách.

4. Khiêu chiến Thần Tướng có tỷ lệ rơi Hồn Phách.

 

Thăng Sao

1. Đồng đội thăng sao sẽ tăng thuộc tính, khi trưởng thành thuộc tính mỗi cấp tăng mạnh.

2. Đồng đội 8 sao trở lên thăng sao tốn thăng đơn và đồng đội cùng tên.

3. Thăng sao cần Bạc, thăng cấp sao càng cao, tiêu Bạc càng lớn.

4. Có thể nhận thăng đơn tại Tiệm Bang, phụ bản cốt truyện, luyện hóa đồng đội.