Kim Dung Truyện
Lữ Bố
  Lữ Bố
 

Kỹ Năng

"Phương Thiên Họa Kích"

Công toàn quân địch gây 170% công kích, hồi bản thân HP bằng 50% sát thương gây ra

Chỉ số

 • Công
  4
 • Ng.Thủ
  10
 • Nội thủ
  10
 • Sinh lực
  1
 • Tốc độ
  6
Gia Cát Lượng
  Gia Cát Lượng
 

Kỹ Năng

"Kì Môn Bát Quái"
Cồng toàn quân địch gây 100% công kích, xác suất khống chế 3 lượt

Chỉ số

 • Công
  95
 • Ng.Thủ
  79
 • Nội thủ
  94
 • Sinh lực
  79
 • Tốc độ
  94
Tư Mã Ý
  Tư Mã Ý
 

Kỹ Năng

"Lang Cố Chi Tương"
Công hậu quận địch gây 180% công kích, giảm địch 50 nộ, xác suất cao không chế 3 lượt

Chỉ số

 • Công
  87
 • Ng.Thủ
  73
 • Nội thủ
  88
 • Sinh lực
  72
 • Tốc độ
  90
Quan Vũ
  Quan Vũ
 

Kỹ Năng

"Thanh Long Yển Nguyệt Trảm"
Công toàn quân địch gây 160% công kích, giảm địch 6% tốc 3 lượt

Chỉ số

 • Công
  100
 • Ng.Thủ
  92
 • Nội thủ
  86
 • Sinh lực
  83
 • Tốc độ
  100
Bàng Thống
  Bàng Thống
 

Kỹ Năng

"Hỏa Phượng Liêu Nguyên"
Công trung quân địch gây 170% công kích, giảm đối phương 50 nộ, xác suất khống chế 2 lượ

Chỉ số

 • Công
  86
 • Ng.Thủ
  72
 • Nội thủ
  87
 • Sinh lực
  71
 • Tốc độ
  89
Tả Từ
  Tả Từ
 

Kỹ Năng

"Bát Môn Kim Tỏa"
Công hậu quân địch gây 185% công kích, hủy tăng ích đối phương, hủy tác dụng phụ cho đồng đội, hồi bản thân 100 nộ

Chỉ số

 • Công
  88
 • Ng.Thủ
  74
 • Nội thủ
  89
 • Sinh lực
  73
 • Tốc độ
  90
Triệu Vân
  Triệu Vân
 

Kỹ Năng

"Long Đảm"
Công toàn quân địch gây 140% công kích, tăng bản thân 30% công, thủ 3 lượt

Chỉ số

 • Công
  87
 • Ng.Thủ
  93
 • Nội thủ
  93
 • Sinh lực
  82
 • Tốc độ
  80
Chu Du
  Chu Du
 

Kỹ Năng

"Hỏa Thiêu Xích Bích"
Công toàn quân địch gây 130% công kích, giảm HP địch trong 3 lượt, mỗi lượt 25%

Chỉ số

 • Công
  85
 • Ng.Thủ
  71
 • Nội thủ
  86
 • Sinh lực
  70
 • Tốc độ
  88
Trương Phi
  Trương Phi
 

Kỹ Năng

"Chiến Lật Bào Hao"
Công toàn quân địch gây 95% công kích, tăng trung quân 15% công 3 lượt

Chỉ số

 • Công
  91
 • Ng.Thủ
  86
 • Nội thủ
  80
 • Sinh lực
  76
 • Tốc độ
  94
Tôn Quyền
  Tôn Quyền
 

Kỹ Năng

"Mãnh Long Quá Giang"
Công trung quân địch gây 230% công kích, giảm đối phương 20% công 3 lượt

Chỉ số

 • Công
  90
 • Ng.Thủ
  86
 • Nội thủ
  79
 • Sinh lực
  75
 • Tốc độ
  93
Tào Tháo
  Tào Tháo
 

Kỹ Năng

"Chính Thủ Già Thiên"
Công trung quân địch gây 230% công kích xác suất cao khống chế 3 lượt

Chỉ số

 • Công
  89
 • Ng.Thủ
  85
 • Nội thủ
  78
 • Sinh lực
  74
 • Tốc độ
  93
Tôn Sách
  Tôn Sách
 

Kỹ Năng

"Phách Vương Bào Hao"
Công toàn quân địch gây 105% công kích, tăng bản thân 35% đỡ, 15% công 3 lượt

Chỉ số

 • Công
  80
 • Ng.Thủ
  89
 • Nội thủ
  88
 • Sinh lực
  77
 • Tốc độ
  77
Thái Văn Cơ
  Thái Văn Cơ
 

Kỹ Năng

"Thiên Âm Kích"
Công trung quân địch gây 140% công kích, hồi bản thần 100 nộ, đồng đội 25 nộ

Chỉ số

 • Công
  83
 • Ng.Thủ
  70
 • Nội thủ
  85
 • Sinh lực
  69
 • Tốc độ
  87
Lưu Bị
  Lưu Bị
 

Kỹ Năng

"Nhân Giả Vi Vương"
Công hậu quân địch gây 200% công kích, hồi HP toàn đội bằng 20% sát thương gây ra

Chỉ số

 • Công
  88
 • Ng.Thủ
  84
 • Nội thủ
  78
 • Sinh lực
  74
 • Tốc độ
  92
Mã Siêu
  Mã Siêu
 

Kỹ Năng

"Thiêt Kỵ"
Công trung quân địch gây 200% công kích, giảm nộ đối phương 3 lượt, mỗi lượt 20 nộ

Chỉ số

 • Công
  88
 • Ng.Thủ
  84
 • Nội thủ
  77
 • Sinh lực
  73
 • Tốc độ
  91
Hoa Đà
  Hoa Đà
 

Kỹ Năng

"Thanh Nang Thần Thuật"
Hồi phục HP tiền quần và trung quân, hệ số hồi phục bằng 100%, hồi phục bản thân 100 nộ

Chỉ số

 • Công
  81
 • Ng.Thủ
  79
 • Nội thủ
  72
 • Sinh lực
  67
 • Tốc độ
  86
Quách Gia
  Quách Gia
 

Kỹ Năng

"Di Kế"
Công trung quân địch gây 165% công kích, hồi bản thân 100 nộ, hủy trung quan tác dụng phụ, miễn dịch khống chế 2 lượt

Chỉ số

 • Công
  82
 • Ng.Thủ
  69
 • Nội thủ
  84
 • Sinh lực
  68
 • Tốc độ
  87
Hứa Chử
  Hứa Chử
 

Kỹ Năng

"Phách Vương Tá Giáp"
Cồng tiền quân địch gây 315% công kích, giảm đối phương 30% thủ 4 lượt

Chỉ số

 • Công
  78
 • Ng.Thủ
  87
 • Nội thủ
  87
 • Sinh lực
  75
 • Tốc độ
  75
Trương Cáp
  Trương Cáp
 

Kỹ Năng

"Xung Phong Hãm Trận"
Công tiền quân địch gây 220% công kích, tăng bản thân 50% né 2 lượt

Chỉ số

 • Công
  76
 • Ng.Thủ
  86
 • Nội thủ
  85
 • Sinh lực
  73
 • Tốc độ
  74
Giả Hủ
  Giả Hủ
 

Kỹ Năng

"Mưu Sĩ Vô Song"
Công hậu quân địch gây 225% công kích, hồi bản thân 50 nộ, tăng toàn đội bạo 30% 3 lượt

Chỉ số

 • Công
  77
 • Ng.Thủ
  65
 • Nội thủ
  80
 • Sinh lực
  64
 • Tốc độ
  84
Khương Duy
  Khương Duy
 

Kỹ Năng

"Cửu Cung Bát Quái"
Công trung quân địch gây 160% công kích, xác suất khống ché và giảm 20% thủ 1 lượt, hồi bản thân 100 nộ

Chỉ số

 • Công
  85
 • Ng.Thủ
  82
 • Nội thủ
  75
 • Sinh lực
  71
 • Tốc độ
  90
Điển Vi
  Điển Vi
 

Kỹ Năng

"Nhất Phu Đương Quan"
Cồng tiền quân địch gây 280% công kích, tăng bản thân 100% đỡ 2 lượt

Chỉ số

 • Công
  74
 • Ng.Thủ
  84
 • Nội thủ
  78
 • Sinh lực
  72
 • Tốc độ
  73
Hoàng Trung
  Hoàng Trung
 

Kỹ Năng

"Bách Bộ Xuyên Dương"
Công hậu quân địch gây 205% công kích, hồi bản thân HP bằng 30% sát thương

Chỉ số

 • Công
  86
 • Ng.Thủ
  83
 • Nội thủ
  76
 • Sinh lực
  71
 • Tốc độ
  90
Trương Liêu
  Trương Liêu
 

Kỹ Năng

"Chiến Ma Đột Tập"
Cồng tiền quân địch gây 245% công kích, hồi tiền quân và bản thân 50 nộ

Chỉ số

 • Công
  87
 • Ng.Thủ
  83
 • Nội thủ
  76
 • Sinh lực
  72
 • Tốc độ
  91
Điêu Thuyền
  Điêu Thuyền
 

Kỹ Năng

"Khuynh Quốc Khuynh Thành"
Trị liệu tiền quân, hệ số hồi phục bằng 150% công kích, tăng 50% bạo toàn đội 1 lượt

Chỉ số

 • Công
  80
 • Ng.Thủ
  67
 • Nội thủ
  82
 • Sinh lực
  66
 • Tốc độ
  85
Mạnh Hoạch
  Mạnh Hoạch
 

Kỹ Năng

"Nam Man Xâm Nhập"
Công tiền quân địch gây 245% công kích, hồi bản thân HP bằng 30% sát thương

Chỉ số

 • Công
  72
 • Ng.Thủ
  83
 • Nội thủ
  82
 • Sinh lực
  70
 • Tốc độ
  72
Lục Tốn
  Lục Tốn
 

Kỹ Năng

"Liên Doanh"
Công toàn quân địch gây 105% công kích, giảm đối phương 15% công 2 lượt, miến dịch khống chế toàn đội 2 lượt

Chỉ số

 • Công
  73
 • Ng.Thủ
  63
 • Nội thủ
  77
 • Sinh lực
  60
 • Tốc độ
  81
Chu Thái
  Chu Thái
 

Kỹ Năng

"Vô Giải Khả Kích"
Cống trung quân địch gây 250% công kích, tăng bản thân 500% thủ 1 lượt

Chỉ số

 • Công
  7
 • Ng.Thủ
  81
 • Nội thủ
  80
 • Sinh lực
  68
 • Tốc độ
  70
Hạ Hầu Uyên
  Hạ Hầu Uyên
 

Kỹ Năng

"Vô Úy Xung Phong"
Công tiền quân địch gây 200% công kích, hồi phục bản thân 100 nộ

Chỉ số

 • Công
  84
 • Ng.Thủ
  81
 • Nội thủ
  74
 • Sinh lực
  70
 • Tốc độ
  89
Ngụy Diên
  Ngụy Diên
 

Kỹ Năng

"Phá Quân Trùng Kích"
Công tiền quân địch gây 310% công kích, tăng bẩn thân 20% bạo 2 lượt

Chỉ số

 • Công
  83
 • Ng.Thủ
  81
 • Nội thủ
  74
 • Sinh lực
  69
 • Tốc độ
  89
Từ Hoàng
  Từ Hoàng
 

Kỹ Năng

"Huyết Nhiễm Sa Trường"
Công tiền quân đich gây 250% công kích, tăng bản thân 20% công 3 lượt, toàn đội 20% trúng 3 lượt

Chỉ số

 • Công
  87
 • Ng.Thủ
  83
 • Nội thủ
  76
 • Sinh lực
  72
 • Tốc độ
  91
Tiểu Kiều
  Tiểu Kiều
 

Kỹ Năng

"Thiên Lại Âm"
Trị liệu toàn đội, hệ số hồi phục băng 80% công kích, hồi bản thân 50 nộ

Chỉ số

 • Công
  76
 • Ng.Thủ
  65
 • Nội thủ
  79
 • Sinh lực
  63
 • Tốc độ
  83
Đại Kiều
  Đại Kiều
 

Kỹ Năng

"Trầm Ngư Lạc Nhạn"
Công trung quân địch gây 180% công kích, tăng trung quân tốc 20% 2 lượt

Chỉ số

 • Công
  74
 • Ng.Thủ
  64
 • Nội thủ
  78
 • Sinh lực
  61
 • Tốc độ
  82
Hoàng Cái
  Hoàng Cái
 

Kỹ Năng

"Khổ Nhục Kế"
Công tiền quân địch gây 250% công kích, xác suất cao khống chế 2 lượt

Chỉ số

 • Công
  68
 • Ng.Thủ
  80
 • Nội thủ
  79
 • Sinh lực
  66
 • Tốc độ
  69
Lỗ Túc
  Lỗ Túc
 

Kỹ Năng

"Tù Long Kế"
Công trung quân địch gây 150% công kích, xác suất khống chế 2 lượt

Chỉ số

 • Công
  72
 • Ng.Thủ
  62
 • Nội thủ
  77
 • Sinh lực
  59
 • Tốc độ
  81
Tào Nhân
  Tào Nhân
 

Kỹ Năng

"Cứu Giá"
Công tiền quân địch gây 270% công kích, tăng bản thân 20% thủ, 35% né 2 lượt

Chỉ số

 • Công
  65
 • Ng.Thủ
  78
 • Nội thủ
  77
 • Sinh lực
  65
 • Tốc độ
  68
Hạ Hầu Đôn
  Hạ Hầu Đôn
 

Kỹ Năng

"Bạo Phong Bào Hao"
Công tiền quân địch gây 275% công kích, giảm đối phương 50 nộ

Chỉ số

 • Công
  81
 • Ng.Thủ
  79
 • Nội thủ
  72
 • Sinh lực
  67
 • Tốc độ
  87
Chân Cơ
  Chân Cơ
 

Kỹ Năng

"Lạc Thần Phù"
Công tiền quân địch gây 200% công kích, hồi phục tiền quân Hp, hệ số hồi phục bằng 110%

Chỉ số

 • Công
  71
 • Ng.Thủ
  72
 • Nội thủ
  64
 • Sinh lực
  58
 • Tốc độ
  80
Lữ Mông
  Lữ Mông
 

Kỹ Năng

"Bạch Y Độ Giang"
Công trung quân địch gây 200% công kích, tăng trung quân 30% bạo 1 lượt

Chỉ số

 • Công
  82
 • Ng.Thủ
  80
 • Nội thủ
  73
 • Sinh lực
  69
 • Tốc độ
  88
Tôn Thượng Hương
  Tôn Thượng Hương
 

Kỹ Năng

"Cân Quắc Kiêu Cơ"
Công hậy quân địch gây 190% công kích, giảm địch 20% công 2 lượt

Chỉ số

 • Công
  82
 • Ng.Thủ
  80
 • Nội thủ
  73
 • Sinh lực
  68
 • Tốc độ
  87
Đổng Trác
  Đổng Trác
 

Kỹ Năng

"Quỷ Khốc Lang Hào"
Công hậu quân địch gây 245% công kích, giảm đối phương Hp 3 lượt, mỗi lượt 20%

Chỉ số

 • Công
  63
 • Ng.Thủ
  77
 • Nội thủ
  75
 • Sinh lực
  63
 • Tốc độ
  67
Tôn Kiên
  Tôn Kiên
 

Kỹ Năng

"Đấu Chí Tiêu Ma"
Công toàn quân địch gây 100% công kích, tăng bản thân 100% bạo 1 lượt

Chỉ số

 • Công
  79
 • Ng.Thủ
  78
 • Nội thủ
  71
 • Sinh lực
  66
 • Tốc độ
  86
Tào Hồng
  Tào Hồng
 

Kỹ Năng

"Khí Thế Như Hồng"
Công tiền quân đich gây 235% công kích, hồi bản thân 50 nộ và tăng 30% thủ 2 lượt

Chỉ số

 • Công
  61
 • Ng.Thủ
  75
 • Nội thủ
  74
 • Sinh lực
  81
 • Tốc độ
  66
Từ Thứ
  Từ Thứ
 

Kỹ Năng

"Cự Phong Thúc Phược"
Công hậu quân địch gây 160% công kích, tỷ lệ khống chế 2 lượt

Chỉ số

 • Công
  68
 • Ng.Thủ
  70
 • Nội thủ
  62
 • Sinh lực
  56
 • Tốc độ
  78
Tào Phi
  Tào Phi
 

Kỹ Năng

"Tiễn Vũ Thiên La"
Công toàn quân địch gây 100% công kích, hồi bản thân 50 nộ

Chỉ số

 • Công
  69
 • Ng.Thủ
  60
 • Nội thủ
  75
 • Sinh lực
  57
 • Tốc độ
  79
Viên Thiệu
  Viên Thiệu
 

Kỹ Năng

"Vạn Kiếm Tề Phát"
Cồng hậu quân địch gây 200% công kích, giảm đối phương 10% tốc 3 lượt

Chỉ số

 • Công
  80
 • Ng.Thủ
  78
 • Nội thủ
  71
 • Sinh lực
  66
 • Tốc độ
  86
Thái Sử Từ
  Thái Sử Từ
 

Kỹ Năng

"Mãnh Liệt Đả Kích"
Công tiền quân địch gây 185% công kích, hồi bản thân 100 nộ, 60% hiệu quả tăng ích đối phương

Chỉ số

 • Công
  78
 • Ng.Thủ
  77
 • Nội thủ
  70
 • Sinh lực
  65
 • Tốc độ
  85
Cam Ninh
  Cam Ninh
 

Kỹ Năng

"Dạ Bán Tập Doanh"
Công trung quân địch gây 150% công kích, hồi bản thân 100 nộ

Chỉ số

 • Công
  77
 • Ng.Thủ
  77
 • Nội thủ
  69
 • Sinh lực
  64
 • Tốc độ
  85
Đặng Ngải
  Đặng Ngải
 

Kỹ Năng

"Bài Sơn Đảo Hải"
Công tiền quân địch gây 250% công kích, giảm đối phương 50 nộ

Chỉ số

 • Công
  59
 • Ng.Thủ
  74
 • Nội thủ
  72
 • Sinh lực
  59
 • Tốc độ
  64
Trương Tú
  Trương Tú
 

Kỹ Năng

"Kích Tướng Kế"
Công tiền quân địch gây 220% công kích, tăng tiền quân 30% thủ 1 lượt

Chỉ số

 • Công
  77
 • Ng.Thủ
  76
 • Nội thủ
  69
 • Sinh lực
  64
 • Tốc độ
  84
Pháp Chính
  Pháp Chính
 

Kỹ Năng

"Lạc Vũ Thứ Kích"
Công tiền quân địch gây 230% công kích, tăng trung quân 15% công 3 lượt

Chỉ số

 • Công
  67
 • Ng.Thủ
  58
 • Nội thủ
  73
 • Sinh lực
  55
 • Tốc độ
  78
Chúc Dung
  Chúc Dung
 

Kỹ Năng

"Hoang Hảo Đột Tập"
Công tiền quân địch gây 250% công kích, tăng tiền quân thủ 15% 2 lượt

Chỉ số

 • Công
  65
 • Ng.Thủ
  57
 • Nội thủ
  72
 • Sinh lực
  54
 • Tốc độ
  77
Công Tôn Toản
  Công Tôn Toản
 

Kỹ Năng

"Nghĩa Tòng Bạch Kỵ"
Công hậu quân địch gây 195% công kích, tăng toàn đội 20% kháng bạo 2 lượt

Chỉ số

 • Công
  76
 • Ng.Thủ
  65
 • Nội thủ
  79
 • Sinh lực
  63
 • Tốc độ
  83
Nhạc Tiến
  Nhạc Tiến
 

Kỹ Năng

"Tinh Chuân Đả Kích"
Cồng tiền quân địch gây 230% công kích, giảm đối phương 20% thủ 2 lượt

Chỉ số

 • Công
  75
 • Ng.Thủ
  75
 • Nội thủ
  67
 • Sinh lực
  62
 • Tốc độ
  83
Vu Cấm
  Vu Cấm
 

Kỹ Năng

"Phá Thiên Đao Pháp"
Công toàn quân gây 100% sát thương, đồng thời giảm 20% trúng 2 lượt

Chỉ số

 • Công
  68
 • Ng.Thủ
  59
 • Nội thủ
  74
 • Sinh lực
  56
 • Tốc độ
  79
Hoa Hùng
  Hoa Hùng
 

Kỹ Năng

"Hổ Lang Chi Khu"
Công tiền quân địch gây 230% công kích, tăng bản thân 30% thủ 3 lượt

Chỉ số

 • Công
  57
 • Ng.Thủ
  72
 • Nội thủ
  71
 • Sinh lực
  57
 • Tốc độ
  63